Aktek Endüstriyel

Contact Us

KVKK

AKTEK ENDÜSTRİYEL EKİPMAN VE ENSTRÜMANTASYON LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
AKTEK Endüstriyel Ekipman ve Enstrümantasyon Ltd. Şti. ("AKTEK") olarak 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca; "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, işleme
amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve /veya sizlerin bizimle
paylaşmış bulunduğunuz kendinize ve/veya 3. kişilere ait kişisel verilerin, yine işlenmelerini
gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden
düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak,
KVKK'nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere
aktarılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde
işlenebilecek olduğunu bildiririz.
Kişisel verileriniz, başta kimlik bilgileri olmak üzere, IP, adres, telefon, e- posta adresleri gibi
iletişim bilgileri; araç ve plaka bilgileri; aile durum bilgileri iş unvanı, meslek ve işyeri
bilgileri; not bilgileri, eğitim düzeyi bilgileri ve fotoğraf, görüntü gibi bilgileri ifade
etmektedir.
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamlar, müşteri hizmet merkezimiz,
arıza – bakım- onarım servislerimiz, çağrı merkezimiz, internet sayfamız gibi kısmen veya
tamamen otomatik olan veya herhangi bir veri sisteminin parçası olmak koşuluyla manuel
kanallar aracılığıyla toplanmaktadır. Şirketimiz elde ettiği verileri, kendi bünyesinde
işlemenin yanı sıra, yukarıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda yurt dışına aktarabilir ve
diğer veri korumasına ilişkin mevzuatı farklı olan bölgelerde yer alan kendi işletmelerine,
bağlı kuruluşlarına ya da bağlı ortaklıklarına KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ ncı maddelerinde
belirtilen şart ve amaçlar kapsamında transfer edebilir veya verileri buralarda işleyebilir.
Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya yazılı
başvuru gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir. Veriler yasal sürelere tabi olarak kendi veri
tabanlarımızda tutulmakta, bulut ortamına aktarılmamaktadır.
Toplanan tüm bilgiler KVKK'nın 11. maddesi gereği bize veri sahipleri, yukarıda listelenmiş
olan haklardan birini kullanmak istedikleri takdirde, İmes Sanayi Sitesi B-Blok 204. Sok.
No:40 Yukarı Dudullu – Ümraniye / İstanbul adresine noter kanalı aracılığıyla başvurarak,
Şirketin İmes Sanayi Sitesi B-Blok 204. Sok. No:40 Yukarı Dudullu – Ümraniye / İstanbul’da
bulunan adresine kimlik ibrazı ile bizzat başvuru yaparak veya info@aktek.com.tr adresine eposta göndererek kişisel verilerinizin;
• İşlenip işlenmediğini öğrenme,
• İşlenmişse bilgi talep etme,
• İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurtiçinde (her türlü resmi kurum ve kuruluş ile bağlı kurum ve kuruluşlar gibi veya
yurtdışında (bağlı şirketler ve ortaklıklar) aktarıldığı 3. kişileri bilme,
• Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
• KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini
isteme,
• Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin
bildirilmesini isteme,
• Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
• Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri
sıralamış olup bu kapsamda;
• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli
olması,
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme
veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması
için gerekli olması,
• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik
ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması, hallerinde verilere yönelik olarak
yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.
• Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun
kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da
işleme alınmayacaktır:
• Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin
yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya
aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma,
planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini,
ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da
suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade
özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini
veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş
kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari
faaliyetler kapsamında işlenmesi.
• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin
olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması
Başvurunuzda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5
inci maddesinin 2 inci fıkrasında belirtilen;
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu,
pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusunun
Bulunması zorunludur. Bu kapsamdaki başvurularınızı, sitemizde bulunan Veri Sahibi
Başvuru Formu nu kullanarak yapabilirsiniz. Ayrıca veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen
hakları kullanmak için info@aktek.com.tr adresine istek maili atabilecektir. Başvurunuz,
şirketimizce yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben en kısa sürede ve en geç otuz (30)
gün içinde yanıtlanacaktır.
10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap
verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk
Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında
verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini
geçemez.
Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait
olup olmadığının belirlenmesi ve böylece kişilik haklarınızı koruyabilmek amacıyla kimlik
doğrulamaya yönelik ek bilgi (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi)
istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız
halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun
size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.
Şirketimiz internet sitesine yapılan ziyaretler esnasında aşağıda bahsi geçen amaçlarla
işlenecek veriler toplanırken çerezler (cookies) kullanabilir. Çerez adı verilen teknik iletişim
dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına
(browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcı aracılığı ile çerezlerin engellenmesi
mümkündür. Ziyaretçiler istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi
ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya
anılan bildirimleri durdurabilirler.
Şirketimiz, kişisel verilere ilişkin politika ve prosedürlerinde mevzuat değişikliklerine uyumu
sağlamak üzere değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Saygılarımızla,
AKTEK Endüstriyel Ekipman ve Enstrümantasyon Ltd. Şti.

Water

Wastewater

Food

Petrochemicals

Beverage

Oil and Gas

Power

Paper

×
Hello, I want to get information.